Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja


Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, Klasa:001-01/07-01/128, Ur. broj:71-05-03/1-07-2, od 10. listopada 2007. godine, agencija “Trgovina i usluge ORO” donosi:

 

OPČI UVJETI POSLOVANJA

 1. PONUDA

Ponuda agencije Trgovina i suluge ORO temelji se na podacima koje zaprimamo pismenim i usmenim putem te je uvjetovana potvrdom.

Zadržavamo mogućnost zabune te prethodne prodaje ili odustajanja vlasnika nekretnine. Za netočne podatke odgovaramo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja s naše strane. Naše ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati u povjerenju i samo ih uz naše pismeno odobrenje smije prenijeti trećoj osobi.

 1. OBVEZE AGENCIJE
 1. zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);2. nastojati naći treću osobu i dovesti u vezu s nalogodavcem radi zaključivanja posredovanog posla;

  3. procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s njom;

  4. upozoriti nalogodavca s nedostacima na nekretnini i sa stanjem na tržištu;

  5. obaviti kontrolu isprava potrebnih za pravovaljanost posredovanog posla, te iste predočiti nalogodavcu;

  6. upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;

  7. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

  8. omogućiti pregled nekretnina, organizacija i vožnje;

  9. Čuvati osobne podatke nalogodavca, te ostale podatke po nalogu nalogodavca kao poslovnu tajnu;

  10. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate;

  11. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja pravnog posla;

  12. prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) ;

  13. posredovati pri primopredaji nekretnine;

  14. u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda;

  Smatra se da je agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
  -neposredno odveo ili uputio nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine,
  -organizirao susret između nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla; nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

 1. OBVEZE NALOGODAVCA

1.zaključiti Ugovor o posredovanju s agencijom (standardni ili isključivi);

2. dati agenciji na uvid sve isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo nekretnine odnosno pravo na nekretnini koja je predmet posredničkog posla;

3. obavijestiti agenciju o svim bitnim podacima, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;

4. osigurati agenciji i osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanog posla razgledanje nekretnine u pratnji posrednika;

5. odmah nakon zaključivanja posredovanog posla odnosno Predugovora kojim se obvezao zaključiti posredovani pravni posao agenciji isplatiti ugovorenu naknadu (proviziju);

6. nadoknaditi agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koje prelaze uobičajene troškove posredovanja;

7. obavijestiti agenciju pismenim putem o svim promjenama vezanim uz posao za koji je ovlastio agenciju, a posebno o

promjenama povezanih s vlasništvom na nekretnini;

Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana sa strane agencije. Ukoliko je to slučaj, stranke ugovaraju da je nalogodavac dužan platiti agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade (provizije) za posredovani posao.

 1. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU

Agencija stječe pravo na naknadu u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla (potpisom Predugovora) kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao. Naknada se isplaćuje agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je agencija posredovala, odnosno potpisom Predugovora dviju ugovornih strana.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti realne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova a sve prema posredničkoj tarifi.

Nalogodavac je dužan platiti naknadu i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.

Naknada obuhvaća i uobičajene troškove posredovanja, osim onih posebno ugovorenih.

Agencija ima pravo na predujam posredničke naknade samo ako je on ugovoren.

Agencija ima pravo na naknadu i kad ona nije u ugovoru o posredovanju izričito ugovorena. Visina naknade utvrđuje se posredničkom tarifom.

 1. IZNOSI NAKNADA

Dalje navedeni postoci plaćaju se kao posrednička naknada.

5.1. Kupnja

Posrednička provizija iznosi 2 % od postignute cijene nekretnine ako nije drugačije ugovoreno.

Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.2. Prodaja

Posrednička provizija iznosi 2 ili 3 % od postignute cijene nekretnine ne manje od 6000,00 kn ako nije drugačije ugovoreno.

Kod nalogodavaca s kojima imamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.3. Najam/Zakup

Kod Ugovora o najmu/zakupu (ugovoreno trajanje najma do 12 mjeseci) naplaćuje se 100% iznosa mjesečne najamnine

Kod ugovora  od 12 do 59 mjeseci trajanja najma/zakupa naplaćujemo 200% iznosa mjesečne najamnine .

Kod Ugovora o najmu/zakupu dužih od 60 mjeseci naplaćuje se posrednička naknada u iznosu od 300% mjesečne najamnine.

Kod dodane vrijednosti (povećanje cijene, ugovaranja posebnih uvjeta prema zahtjevu nalogodavca, dodatnim uslugama itd.) naplaćuje se 150% iznosa mjesečne najamnine.

Kod nalogodavaca s kojima mamo isključivi posrednički Ugovor naplaćujemo prema iznosu ugovorenom i navedenom u istom.

5.4. Posrednička satnica

Iznos posredničke satnice  iznosi 250,00 kn

Za Kupca, na temelju punomoći obavljamo sljedeće radnje:
a) poreznoj upravi podnosimo poreznu prijavu
b) uređujemo svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca,
c) u Zemljišnoknjižni odjel nadležnog Općinskog suda predajemo Ugovor o kupoprodaji nekretnina s Prijedlogom za uknjižbu prava vlasništva na ime Kupca.

U naknadu za posredovanje nisu uključeni:

a)Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom pribavljanja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet.

 1. b) Taksa uknjižbe vlasničkog prava u Zemljišne knjige (250,00 kn)
 2. c) Sastavljanje ugovora i dokumenata u obliku javnobilježničkih dokumenata.

5.5.
Troškovi

Troškove ovjera dokumenata, taxi i ostale troškove plaća stranka

5.6

Troškovi usluge izlaska na teren i procjena tržišne vrijednosti nekretnine ukoliko je nekretnina udaljena od sjedišta agencije iznosi jednokratno:

Udaljenost od 15 – 40 km iznosi  150,00 kn

Udaljenost od 41 – 100 km iznosi 200,00 kn

Udaljenost od 101 – 200 km iznosi 300,00 kn

Udaljenost od 201 na više iznosi 500,00 kn

 1. PRESTANAK UGOVORA

Stranke mogu odustati od ugovora o posredovanju u prometu nekretnina prije isteka ugovorenog roka samo iz osobito opravdanog razloga. Nalogodavac je u tom slučaju dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove. Ako je u roku od jedne godine od prestanka ugovora o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac zaključio posredovani pravni posao s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija dužan je agenciji  nadoknaditi posredničku proviziju u cijelosti.

Ugovor o posredovanju zaključen je na određeno vrijeme i može se raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovornih strana. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza.

Kad je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, ugovorne strane nemaju jedna prema drugoj nikakve tražbine.

Nalogodavac je dužan nadoknaditi agenciji učinjene troškove.

 1. OPĆE ODREDBE I RIJEŠAVANJE SPOROVA

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, posredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima. Moguće sporove će rješavati Općinski sud u Zlataru.

 

Trgovina i usluge ORO

Tomica Grabušić
11.05.2010

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Poštovani  klijenti,

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača ( Nar.nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na  pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte , telefaksa ili elektroničke pošte ,

na adresu : TRGOVINA I USLUGE ORO Grabušićeva 22 49 243 Oroslavje

ILI

e-mail adresu:   nekretnineoro@gmail.com

Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 ( petnaest) dana od dana zaprimanja prigovora.

Podnositelj prigovora:

Ime i prezime:

Adresa za dostavu odgovora:

 

U Oroslavju,08.04.2014.

Trgovina i usluge ORO

Tomica Grabušić